Osteopathie effectief bij migraine. Osteopathie effectief bij migraineBij een onderzoek naar de toegevoegde waarde van osteopathie bij de reguliere medicamenteuze behandeling van migraine  bleek dat de osteopathisch behandelde groep minder pijnmedicatie gebruikte. Hiermee is osteopathie volgens de auteurs potentieel kostenbesparend.

In een onderzoek bij migrainepatiënten tussen een met osteopathie behandelde groep en een controlegroep bleek dat de osteopathiegroep duidelijk minder last van migraine-aanvallen had, het aantal en de zwaarte van de aanvallen was significant minder. Daarnaast rapporteerden de patiënten verbetering van andere lichamelijke klachten als maagdarmklachten, duizeligheid, pijnklachten aan armen
of benen en een verbetering van het algemeen welbevinden.